algemene voorwaarden & privacy policy.

algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

SMPL vof.

KVK nummer: 57618488

Btw-identificatienummer: NL852660376B.01

Bosboom Toussaintstraat 36, 1054 AT Amsterdam

info@smplskin.com

Willemijn Kornelis: +31 6 24764208 / Liselotte Wannijn: +31 6 47398333

Artikel 2 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de eventuele kosten van aflevering;
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  – of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  – de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  – de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  – de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal SMPL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Betaling

 1. Bij bestellingen via de Webshop kan er op dit moment op de volgende wijzen betaald worden:
 • Credit Card
 • Paypal
 • Ideal, Bancontact, Sofart banking
 • Overschrijving
 1. Indien voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.
 2. Om een veilige betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je kan een veilige SSL-verbinding herkennen aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. SMPL streeft ernaar om de bestelling binnen 4 dagen te leveren.
 3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. SMPL streeft ernaar om bij vertragingen jou hiervan binnen 3 werkdagen per e-mail of per telefoon op de hoogte te brengen.
 4. Als er niet tijdig geleverd kan worden, informeert SMPL jou over de voorziene leveringstermijn. Als SMPL dit niet doet, kan je kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald SMPL uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van SMPL. Je hoeft je als consument geen zorgen te maken over goederen die verloren zouden gaan in de post. Worden goederen echter teruggezonden, dan ben je wel verantwoordelijk voor het transport.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, op jou als koper over.
 7. Jij als koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen.
 8. SMPL doet er alles aan om een perfect product te leveren .Na ontvangst van de bestelling dient u als koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk melden aan SMPL (info@smplskin.com) of t.a.v. SMPL, Bosboom Toussaintstraat 36h, 1054AT in Amsterdam
 9. SMPL is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer: je een onjuist of verouderd adres opgeeft; of als er niemand aanwezig is op het door jou opgegeven adres.
 10. De totale aansprakelijkheid van SMPL bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

Artikel 12 – Klachtenregeling

SMPL doet al het mogelijke om haar klanten tevreden te stellen. Als je toch klachten hebt over haar diensten en/of producten kan je SMPL contacten via email info@smplskin.com. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden bekeken, binnen 7 werkdagen, en er zal getracht worden de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

privacy policy

Dit is de privacy policy van SMPL gevestigd te Amsterdam. SMPL respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat SMPL je gegevens overeenkomstig deze privacy policy gebruikt.

persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om o.a. informatie of diensten aan te vragen of om nieuwsbrieven te ontvangen. SMPL legt je gegevens vast voor de uitvoering van je verzoek. Je gegevens kunnen door SMPL worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten. Indien je hier bezwaar tegen hebt of je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen. SMPL verstrekt je gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt SMPL geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt. Als je meer wilt weten over de voor jou betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kun je contact met ons opnemen via info@smplskin.com

afmelden

Je hebt het recht om ons te vragen op elk gewenst moment om niet langer contact op te nemen met je. Laat dit ons dan weten via info@smplskin.com. Om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief kan je ook op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief klikken. Als alternatief kunt u terecht op onze ‘unsubscribe’ pagina, waar je je e-mailadres kunt invoeren om je uit te schrijven voor alle e-mailberichten.
Wijziging van de privacy policy SMPL behoudt zich het recht voor om de privacy policy te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat je altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd in december 2016.